بخش پژوهشی و طراحی

نیاز امروز به اجرای طرح های آبیاری نوین ، استفاده از لوازم و تجهیزات این طرح ها را دو چندان کرده است. بنابراین پژوهش بر روی این قطعات و ساخت لوازم جدیدتر از جمله کارهای بخش پژوهشی طراحی شرکت دُرّ آب است . این بخش که قبلاً با نام فنی و مهندسی در این مجموعه شناخته می شد امور نقشه برداری و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار را نیز انجام می داد و لیکن با توجه به انتقال این قسمت کاری به شرکت مشاور از زیر مجموعه های گروه مهندسین دُرّ آب  در حال حاضر این قسمت فعالیت خودرا روی امور آزمایشی تحقیقاتی و بوجود آوردن کارهای جدید معطوف ساخته. از جمله کارهای این بخش به وجود آمدن دستگاه جدید فیلتراسیون روی سیستم های آبیاری نوین – طراحی انواع تجهیزات و دستگاه های تصفیه مثل طراحی سیستم های اتوماتیک و دستگاه جدید فیلتر میکرونی  و  طراحی و ساخت شیر هیدرولیک می باشد .