فیلتر شنی چیست؟

آب اصلی ترین عامل زندگی انسان ها و محرک صنایع مختلف است. اهمیت حفظ آب از ان جهت است که علارغم انکه بیش از سه چهارم سطح زمین را آب فراگرفته است تنها بخش بسیار بسیار کوچکی برای مصارف انسان و تهییه مواد خوراکی قابل استفاده است و البته برای صنایع اب بر نیز مانند […]