بخش فروش

  شرکت دُرّآب کرمان با تشکیل این بخش از مرحله نقشه برداری و طراحی تا تهیه لوازم و فروش و اجرا کلیه خدمات لازم را جهت اجرای یک طرح ارائه می دهد.