بخش اجرايي

شرکت دُرّآب کرمان در بخش اجرایی و پیمانکاری با داشتن رتبه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته آب و کشاورزی در زمینه طرحهای آبی و خاکی –فعالیت می نماید.این طرحها شامل سیستمهای آبیاری تحت فشار-خطوط انتقال آب و طرحهای ابخیزداری

و تسطیح اراضی و کارهای بتنی بوده و در بیست سال گذشته طرحهای زیادی را در این زمینه انجام داده است .

از جمله :انجام بیش از 300 کیلومترخطوط انتقال آب در سایز های مختلف و با انواع لوله ها و کانال و بیش از 15000 هکتار اجرای طرحهای آبیاری بارانی و قطره ایی-ساخت انواع مخازن بتنی-ساخت و نصب مخازن فلزی-انواع کانالهای بتنی- نقشه برداری وتسطیح و یکپارچه سازی اراضی بیش از 10000 هکتار-اجرای سیستمهای آبیاری فضای سبزبه روشهای مدرن و اتوماتیک- اجرای انواع ایستگاههای پمپاژ .

شماره قراردادنام بهره بردارشهرستانمساحت اجرا شده (هکتار )نوع سیستم اجرا شدهتاریخ انعقاد قراردادمبلغ قرارداد(میلیون ریال)تاریخ تحویل موقت پروژه
40068دانشگاه ولیعصر رفسنجانرفسنجان2/5قطره ای (تراوا)7811 
43957سازمان کشاورزی استان کرمانکرمان3قطره ای -بارانی 1378/12/2831379/09/30
13134سازمان جهاد کشاورزی استان کرماناستان کرمان229قطره ای -بارانی 79/5/42379/9/5
31589سازمان کشاورزی استان کرمانکرمان5قطره ای -بارانی 1379/09/2681379/12/28
79/3551شرکت فتح و نصر کرمانکرمان-جیرفت200بابلر- قطره ای1379/10/298081379/12/29
 فولاد بردسیربردسیر100قطره ای 79/11/2038580/3/20
9/8706شرکت سیرجان بنیادسیرجان225بابلر1379/11/233291380/03/23
14994سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانبافت-ارزویه400آبیاری تحت فشار80/7/33380/8/21
80/3018شرکت فتح و نصر استان کرمانجیرفت50قطره ای 1380/09/19391380/12/29
81/362سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانکرمان5قطره ای 81/4/93

82/11/2